Kantoor@oog.nl
Postbus 9853
1006 AN Amsterdam
T: 020 - 640 09 82

Onze adviseurs

Ga naar de pagina van 'Vera Jansen'

Passend onderwijs

Wie nu extra ondersteuning voor een leerling wil regelen, moet met vuistdikke rapporten bewijzen dat een leerling écht een stoornis heeft. Passend onderwijs maakt daaraan een einde.

Personeelsbeleid

Goed onderwijs begint bij kwalitatief sterke leraren. Het in huis hebben van bekwame leraren is echter nog geen garantie voor goed onderwijs. Het benutten van de kwaliteiten van leraren ten faveure van de school, nu en in de toekomst, vraagt om planmatig en zorgvuldig personeelsbeleid

Integrale Kindcentra

Brede school, sterrenschool, integraal kindcentrum en educatief centrum Scholen, kinderopvang, peuterspeelzalen, ouders, opvoedorganisaties en andere maatschappelijke organisaties werken steeds vaker samen in de wijk, het dorp of in de stad. Organisaties komen tot nieuwe samenwerkingsvormen.

Bestuur & management

Bestuurders en managers hebben verschillende rollen en verantwoordelijkheden en acteren op onderscheidende niveaus. Analyseren, organiseren, formuleren, reageren en sturen

Administratiekantoor

Een foutloze en geruisloze administratie is de ruggengraat van uw organisatie. Zonder goed beheer geen beleid. Het AK van OOG kan dat voor u doen, maar we ondersteunen ook grotere besturen die hun eigen administratie voeren. Het proces van insourcing en als achterwacht.

Managementsupport

Hoofd- en bijzaken onderscheiden valt niet altijd mee. Zeker niet met een overvolle agenda. Onvoorziene werkzaamheden, crisissituaties of bijzondere activiteiten vormen dan vaak de spreekwoordelijke druppel. U verliest zicht op het reilen en zeilen in uw organisatie en het privéleven schiet er vaak bij in.

Zorg voor jeugd

Zorg voor jeugd
Decentralisatie en transitie jeugdzorg (stelselherziening Zorg voor Jeugd)

De transitie in de jeugdzorg en passend onderwijs zorgen voor inhoudelijke vraagstukken en vragen om nieuwe vormen van overleg en afstemming. Hoe zorgen we er voor dat ouders snel hulp krijgen, of leerkrachten snel advies? En gaat het dan om het verbeteren van wat er is of gaat het om innoveren? Zowel voor het beantwoorden van inhoudelijke vraagstukken als het bieden van ondersteuning in het proces tussen gemeentes en onderwijs beschikken we over de juiste ervaring. Of het nu gaat om het versterken van preventie op scholen of het realiseren van een nieuw type ‘generalistische’ hulpverlener of juist het vormgeven van een gedeelde visie bij gemeenten en samenwerkingsverbanden passend onderwijs.

OOG heeft de ervaring om te helpen zoeken naar de juiste antwoorden en het maken van weloverwogen keuzes. Daarbij gaat het om zoeken van antwoorden op vragen als:

  • Is het mogelijk om per vindplek (school) een of hooguit twee contactpersonen voor ‘zorg’ in te zetten die tegelijkertijd naast gezinnen staat? In veel gevallen zullen de kinderen op meerdere scholen zitten, wat betekent dit logistiek, organisatorisch en zorginhoudelijk?
  • Als we hulpverleners naast gezinnen willen realiseren (RMO rapport) om 1 gezin/1 plan te realiseren, hoe stemmen ze dit plan dan af met meerdere scholen, opvoedmilieus? Welke invloed heeft dat op de ondersteuningsstructuur bij scholen, of bij de kinderopvang?
  • Welke competenties hebben we nu eigenlijk nodig op schoolniveau? En welke competenties heeft een CJG coach/ hulpverlener nodig die met gezinnen een plan maakt en daarover de zorgcoördinatie uitvoert? Zijn dit dezelfde of toch niet? Wat betekent dit?
  • Wat betekent dit voor afspraken over zorgcoördinatie?
  • Welke caseload is realistisch? Hoeveel geld is er nodig? Hoe buigen we budgetten om?
  • Welke bevoegdheden willen we geven aan wie? Hoe regelen we dit? Convenant of mandatering?
  • Kunnen we gezamenlijk nieuw zorgaanbod ontwikkelen waarbij onderwijsproblemen en zorgproblemen die veelvuldig samen voorkomen voorzien kunnen worden van een passend aanbod?

Versterken preventie
Anno 2013 laten we het individualistisch hulpverlenen achter ons. Het bieden van interventies voor afgebakende problemen kan noodzakelijk zijn, maar mag niet langer een leidend principe zijn voor een veelheid aan hulpvragen. De meest effectieve manier om problemen bij individuele kinderen en gezinnen te voorkomen is het versterken van opvoedmilieus in wijken. De gemeente is aan zet om aan te sluiten op de kracht van ouder, scholen, kinderopvang en andere voorzieningen. Voor scholen geldt dat zij, als het gaat om vragen op het gebied van (jeugd)zorg een duidelijk aanspreekpunt nodig hebben. Iemand die hen kan helpen bij het vinden van de juiste oplossingen, omdat scholen nu eenmaal onderwijs geven en geen hulpverlening verzorgen. Het CJG kan bijdragen aan het realiseren van oplossingen, samen met de school, voor veelvoorkomende vragen. Bij voorkeur zijn dat oplossingen die preventief zijn en die effect hebben voor meerdere leerlingen. Dat is werken aan het versterken van eigen kracht! Eigen kracht van scholen, eigen kracht van leerkrachten! Indien noodzakelijk is dat een integraal plan voor een kind, waarbij zowel wordt gekeken naar school, als naar vrije tijd, als naar sociaal-emotionele problematiek. Om dat te realiseren is een gedeelde visie nodig van gemeentes en samenwerkingsverbanden passend onderwijs.

Publicaties
In de stelselherziening is er nadrukkelijk aandacht voor professionalisering en positionering van de jeugdprofessional. Het handboek ‘de jeugdprofessional in ontwikkeling’ (Kluwer, 2012) gaat daarover. Een OOG-adviseur schreef twee hoofdstukken voor dit handboek, met de focus op de aansluiting tussen onderwijs en zorg voor jeugd.

1 Gezin, 1 plan
Het klinkt zo veelbelovend: een integraal plan voor ieder gezin! Maar wat vraagt dat eigenlijk? En wie moeten daar een rol in spelen? OOG kan een bijdrage leveren aan stevige ondersteuningsstructuren op scholen. Een kind dat problemen ervaart op school heeft er belang bij dat er wordt gekeken naar alle aspecten van zijn leven. Soms kan dan worden volstaan met een integraal plan voor een kind. Maar als het vermoeden is dat de problemen van het kind gevolg zijn van problemen in het hele gezin, dan overstijgt dit de verantwoordelijkheid van scholen, dan is er meer nodig: 1 gezin, 1 plan!  Deze tijd vraagt om hulpverleners die naast gezinnen gaan staan, hulpverleners die (indien nodig) ouders helpen om de regie terug te pakken en te werken aan een plan dat werkt en effectief is. Hulpverleners die in actie kunnen komen als het nodig is en niet gelijk hoeven door te verwijzen. Bewezen effectieve interventies zijn interventies waarbij ouders en jongeren tevreden zijn en waarbij ervaren problematiek is verminderd. Hoe komen we van een complex zorgsysteem terug naar een stevige structuur in wijken, met betrokken hulpverleners die weer ‘gewoon’ mogen hulpverlenen? OOG begeleidt gemeenten en in een onzekere tijd waarin verantwoordelijkheden, rollen en taken veranderen (ondanks dat alles) terug naar eenduidigheid en overzichtelijkheid op het niveau van de burger, maar met gedegen kennis van de complexiteit van het huidige stelsel. OOG helpt gemeenten niet alleen om hun verantwoordelijkheid te nemen, maar juist om kansen te benutten.


Neem contact op met Hanneke van Noort via h.vannoort@oog.nl of bel met 020-6400982.