Kantoor@oog.nl
Postbus 9853
1006 AN Amsterdam
T: 020 - 640 09 82

Onze adviseurs

Ga naar de pagina van 'Marco Stoute'

Passend onderwijs

Wie nu extra ondersteuning voor een leerling wil regelen, moet met vuistdikke rapporten bewijzen dat een leerling écht een stoornis heeft. Passend onderwijs maakt daaraan een einde.

Personeelsbeleid

Goed onderwijs begint bij kwalitatief sterke leraren. Het in huis hebben van bekwame leraren is echter nog geen garantie voor goed onderwijs. Het benutten van de kwaliteiten van leraren ten faveure van de school, nu en in de toekomst, vraagt om planmatig en zorgvuldig personeelsbeleid

Integrale Kindcentra

Brede school, sterrenschool, integraal kindcentrum en educatief centrum Scholen, kinderopvang, peuterspeelzalen, ouders, opvoedorganisaties en andere maatschappelijke organisaties werken steeds vaker samen in de wijk, het dorp of in de stad. Organisaties komen tot nieuwe samenwerkingsvormen.

Bestuur & management

Bestuurders en managers hebben verschillende rollen en verantwoordelijkheden en acteren op onderscheidende niveaus. Analyseren, organiseren, formuleren, reageren en sturen

Administratiekantoor

Een foutloze en geruisloze administratie is de ruggengraat van uw organisatie. Zonder goed beheer geen beleid. Het AK van OOG kan dat voor u doen, maar we ondersteunen ook grotere besturen die hun eigen administratie voeren. Het proces van insourcing en als achterwacht.

Managementsupport

Hoofd- en bijzaken onderscheiden valt niet altijd mee. Zeker niet met een overvolle agenda. Onvoorziene werkzaamheden, crisissituaties of bijzondere activiteiten vormen dan vaak de spreekwoordelijke druppel. U verliest zicht op het reilen en zeilen in uw organisatie en het privéleven schiet er vaak bij in.

Verdelen van geld

Verdelen van geld
Schoolbesturen krijgen de zorgplicht om voor iedere leerling passend onderwijs te bieden. Samenwerkingsverbanden krijgen de verantwoording over de middelen die daarvoor bedoeld zijn. Samen zijn ze verantwoordelijk voor een effectieve en transparante besteding van het geld. Met de opzet om anders te werken dan nu, minder geld.
 
De wet Passend onderwijs brengt  een nieuw bekostigingsmodel met zich mee dat gefaseerd wordt ingevoerd. Als samenwerkingsverband krijgt u een vast budget per leerling die woonachtig is binnen uw regio. Een samenwerkingsverband maakt vervolgens intern afspraken over hoe die middelen verdeeld worden en over hoe daarmee passende zorg voor ieder kind gerealiseerd wordt. OOG kan u ter zijde staan bij het op een rij zetten van de mogelijke manieren om het geld te verdelen en de ondersteuning toe te wijzen. Ook kan maatwerk worden geleverd met een allocatiemodel dat aan uw specifieke wensen voldoet. Met de keuze die uiteindelijk gemaakt wordt, kan onder onze begeleiding eerst proef worden gedraaid.
 
 
OOG aanpak
In het licht van de nieuwe financieringsstructuur van Passend onderwijs ontwikkelt OOG steeds meer maatwerk verdeelmodellen. Een samenwerkingsverband kan het model implementeren dat het beste aansluit bij haar identiteit en specifieke wensen of knelpunten. Zoals heterogeen samengestelde regio waarbij verschillende gebieden, clusters van scholen of zelfs individuele scholen op geheel eigen wijze met de budgetfinanciering kunnen omgaan.
Bij een (eigen) verdeelmodel hoort tevens een planning & controlecyclus en een dashboard dat u in staat stelt uw eigen stuurinformatie te verzorgen.

Een OOG-adviseur inschakelen? Neem dan contact op met Rob Naarden via r.naarden@oog.nl of bel 020 303 31 84