Kantoor@oog.nl
Postbus 9853
1006 AN Amsterdam
T: 020 - 640 09 82

Onze adviseurs

Ga naar de pagina van 'Bas Warner'

Passend onderwijs

Wie nu extra ondersteuning voor een leerling wil regelen, moet met vuistdikke rapporten bewijzen dat een leerling écht een stoornis heeft. Passend onderwijs maakt daaraan een einde.

Personeelsbeleid

Goed onderwijs begint bij kwalitatief sterke leraren. Het in huis hebben van bekwame leraren is echter nog geen garantie voor goed onderwijs. Het benutten van de kwaliteiten van leraren ten faveure van de school, nu en in de toekomst, vraagt om planmatig en zorgvuldig personeelsbeleid

Integrale Kindcentra

Brede school, sterrenschool, integraal kindcentrum en educatief centrum Scholen, kinderopvang, peuterspeelzalen, ouders, opvoedorganisaties en andere maatschappelijke organisaties werken steeds vaker samen in de wijk, het dorp of in de stad. Organisaties komen tot nieuwe samenwerkingsvormen.

Bestuur & management

Bestuurders en managers hebben verschillende rollen en verantwoordelijkheden en acteren op onderscheidende niveaus. Analyseren, organiseren, formuleren, reageren en sturen

Administratiekantoor

Een foutloze en geruisloze administratie is de ruggengraat van uw organisatie. Zonder goed beheer geen beleid. Het AK van OOG kan dat voor u doen, maar we ondersteunen ook grotere besturen die hun eigen administratie voeren. Het proces van insourcing en als achterwacht.

Managementsupport

Hoofd- en bijzaken onderscheiden valt niet altijd mee. Zeker niet met een overvolle agenda. Onvoorziene werkzaamheden, crisissituaties of bijzondere activiteiten vormen dan vaak de spreekwoordelijke druppel. U verliest zicht op het reilen en zeilen in uw organisatie en het privéleven schiet er vaak bij in.

Ondersteuning in en om de school

Ondersteuning in en om de school
Een goede samenwerking tussen onderwijs, zorg en welzijn, en veiligheid. Dat hoort bij Passend onderwijs. Scholen zien veel van wat er met en rond kinderen aan de hand is, maar ze kunnen niet alles oplossen. Dat hoeft ook niet. Een snel contact met de goede deskundigen kan al veel zorg van de school wegnemen.
 
Een belangrijke partner voor scholen is het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) en Bureau Jeugdzorg. In veel gemeenten werken CJG en Jeugdzorg al nauw samen.
OOG heeft veel ervaring opgedaan met de samenwerking tussen scholen, CJG en Jeugdzorg. Het is goed mogelijk om zo samen te werken dat de goede ondersteuning, door de goede professionals, snel op de goede plek terecht komt.
Er zijn veel verschillende overleg- en opschalingsmogelijkheden. Denk aan een ondersteuningsteams, een ZAT van meerdere intern begeleiders, meer partijenoverleg (MPO) of een zorgbreedteoverleg. Problemen moeten besproken worden tussen mensen die een bijdrage kunnen leveren aan de oplossing. Daar horen ook ouders bij.

Proefopstellingen
De adviseurs en projectleiders van OOG zetten in op het realiseren van een vruchtbare samenwerking tussen het onderwijs en zorgpartners. We hebben ervaring met het organiseren van pilots voor ondersteuningsteams in verschillende vormen en van proefopstellingen die de ontmoeting tussen verschillende disciplines faciliteren. De adviseur van OOG evalueert de projecten. Daarbij hoort ook het observeren, spiegelen en distilleren van goede en verbeterpunten  van de samenwerking. Ook de rol die ouders (kunnen) spelen, krijgt hierbij veel aandacht. Het resultaat is een aantal aanbevelingen en voorstellen voor afspraken op verschillende niveaus om de samenwerking nog beter te laten verlopen.
 
Meer weten? Neem contact op met Hanneke van Noort via h.vannoort@oog.nl of 020-6400982.