Kantoor@oog.nl
Postbus 9853
1006 AN Amsterdam
T: 020 - 640 09 82

Onze adviseurs

Ga naar de pagina van 'Marco Stoute'

Passend onderwijs

Wie nu extra ondersteuning voor een leerling wil regelen, moet met vuistdikke rapporten bewijzen dat een leerling écht een stoornis heeft. Passend onderwijs maakt daaraan een einde.

Personeelsbeleid

Goed onderwijs begint bij kwalitatief sterke leraren. Het in huis hebben van bekwame leraren is echter nog geen garantie voor goed onderwijs. Het benutten van de kwaliteiten van leraren ten faveure van de school, nu en in de toekomst, vraagt om planmatig en zorgvuldig personeelsbeleid

Integrale Kindcentra

Brede school, sterrenschool, integraal kindcentrum en educatief centrum Scholen, kinderopvang, peuterspeelzalen, ouders, opvoedorganisaties en andere maatschappelijke organisaties werken steeds vaker samen in de wijk, het dorp of in de stad. Organisaties komen tot nieuwe samenwerkingsvormen.

Bestuur & management

Bestuurders en managers hebben verschillende rollen en verantwoordelijkheden en acteren op onderscheidende niveaus. Analyseren, organiseren, formuleren, reageren en sturen

Administratiekantoor

Een foutloze en geruisloze administratie is de ruggengraat van uw organisatie. Zonder goed beheer geen beleid. Het AK van OOG kan dat voor u doen, maar we ondersteunen ook grotere besturen die hun eigen administratie voeren. Het proces van insourcing en als achterwacht.

Managementsupport

Hoofd- en bijzaken onderscheiden valt niet altijd mee. Zeker niet met een overvolle agenda. Onvoorziene werkzaamheden, crisissituaties of bijzondere activiteiten vormen dan vaak de spreekwoordelijke druppel. U verliest zicht op het reilen en zeilen in uw organisatie en het privéleven schiet er vaak bij in.

Nieuwe SWV 'en

Nieuwe SWV 'en
Uw visie op een goede organisatie
Nu zijn er nog 234 samenwerkingsverbanden en straks nog maar 75. Dat betekent een enorme organisatorische, financiële en bestuurlijke omslag in denken en werken. Welke sturingsmechanismen vindt u in de nieuwe organisatie belangrijk? Wil u zoveel mogelijk centraal regelen, of zoveel mogelijk overlaten aan de scholen? Moet het hele samenwerkingsverband volgens dezelfde regels werken, of kunnen er verschillende afspraken worden gemaakt? Hoe gaan regulier en speciaal onderwijs met elkaar samenwerken?
 
Van oud naar nieuw
Niet alles hoeft anders. Het is goed om eerst de verworvenheden in kaart te brengen en vast te stellen wat vooral moet blijven zoals het is. De vernieuwingen zullen vooral gericht zijn op integraal handelingsgericht arrangeren. Integraal, omdat niet alleen gekeken wordt wat school kan doen, maar ook wat organisaties in zorg, welzijn en veiligheid kunnen betekenen. Handelingsgericht, omdat het niet gaat om de vraag hoe allemaal zo gekomen is, maar om de vraag wat we eraan kunnen doen. En arrangeren in plaats van indiceren, omdat we niet denken in problemen maar in oplossingen.
 
 
Kwartier maken
OOG heeft adviseurs in huis die ervaring hebben opgedaan bij verschillende samenwerkingsverbanden, en andere projecten rondom Passend onderwijs, zoals deelname in expertteams van de PO-raad. Zij hebben zicht op wat nodig is in de nieuwe situatie. Daarbij is aandacht voor inhoudelijke visieontwikkeling, de relatie tussen de besturen en de scholen, de financiële en culturele omschakeling en de verworvenheden van de bestaande situatie.
 
U kunt OOG vragen om een tijdlang de beheers- en managementtaken te vervullen voor het nieuwe samenwerkingsverband, totdat de nieuwe organisatie staat. Maar ook een meer specifieke rol als procesbegeleider of inhoudelijk adviseur is mogelijk.
 
 
Meer weten? Neem contact op met Bernard Homans op 020 303 31 34 of via b.homans@oog.nl.