Kantoor@oog.nl
Postbus 9853
1006 AN Amsterdam
T: 020 - 640 09 82

Onze adviseurs

Ga naar de pagina van 'Marco Stoute'

Passend onderwijs

Wie nu extra ondersteuning voor een leerling wil regelen, moet met vuistdikke rapporten bewijzen dat een leerling écht een stoornis heeft. Passend onderwijs maakt daaraan een einde.

Personeelsbeleid

Goed onderwijs begint bij kwalitatief sterke leraren. Het in huis hebben van bekwame leraren is echter nog geen garantie voor goed onderwijs. Het benutten van de kwaliteiten van leraren ten faveure van de school, nu en in de toekomst, vraagt om planmatig en zorgvuldig personeelsbeleid

Integrale Kindcentra

Brede school, sterrenschool, integraal kindcentrum en educatief centrum Scholen, kinderopvang, peuterspeelzalen, ouders, opvoedorganisaties en andere maatschappelijke organisaties werken steeds vaker samen in de wijk, het dorp of in de stad. Organisaties komen tot nieuwe samenwerkingsvormen.

Bestuur & management

Bestuurders en managers hebben verschillende rollen en verantwoordelijkheden en acteren op onderscheidende niveaus. Analyseren, organiseren, formuleren, reageren en sturen

Administratiekantoor

Een foutloze en geruisloze administratie is de ruggengraat van uw organisatie. Zonder goed beheer geen beleid. Het AK van OOG kan dat voor u doen, maar we ondersteunen ook grotere besturen die hun eigen administratie voeren. Het proces van insourcing en als achterwacht.

Managementsupport

Hoofd- en bijzaken onderscheiden valt niet altijd mee. Zeker niet met een overvolle agenda. Onvoorziene werkzaamheden, crisissituaties of bijzondere activiteiten vormen dan vaak de spreekwoordelijke druppel. U verliest zicht op het reilen en zeilen in uw organisatie en het privéleven schiet er vaak bij in.

Ontwikkeling IKC- locatie

Procesbegeleiding ontwikkeling IKC

De ontwikkeling van een integraal kindcentrum (IKC) begint bij de basis : één gezamenlijke visie. De visie beschrijft  wat je als IKC- partners belangrijk vindt in het aanbod voor kinderen. Dit is dan ook waar een begeleidingstraject begint. Het opstellen van één gezamenlijke visie en het vertalen van deze visie in concrete doelen. Vanuit die visie komen de verschillende onderdelen aanbod. Een begeleidingstraject komen alle onderwerpen aan bod. Wij kunnen ook begeleiding bieden op één van de onderwerpen.

Organisatiestructuur

De visie van een IKC heeft consequenties voor de organisatiestructuur. Met de betrokken partijen vertalen we de  visie  naar samenwerkingsovereenkomsten, een  verantwoordingsstructuur, communicatielijnen en organogram. Daarnaast kijken we naar de juridische en financiële aspecten.  

Personeelsbeleid IKC

In een IKC is een goede afstemming tussen het personeel een succesfactor om kinderen een aanbod op maat te kunnen geven. Om met al het personeel vanuit één pedagogische visie te werken is het van belang afspraken te maken over het personeelsbeleid van het IKC als totaal. Daarbij valt te denken aan onderwerpen  als één IKC directeur, combinatiefunctionarissen, gezamenlijke scholing, afstemming cao’s en het organiseren van een  flexibele schil van medewerkers rond het IKC die indien nodig ingezet kunnen worden.

Ouders

Binnen de ontwikkeling van een IKC is ouderpartnerschap een belangrijk onderwerp. Je communiceert, profileert en organiseert niet alleen voor ouders, maar ook mét ouders. Het levert iets moois op wanneer we talenten van ouders benutten en hen laten meedenken over specifieke vragen. Opvang en onderwijs hebben een verschillende relatie met ouders. In een IKC komen deze samen in één beleid rond ouderpartnerschap. 

Communicatie en profilering

Wat is je verhaal en hoe draag je dit uit? Planmatige communicatie is een belangrijke factor voor succes. Als IKC wil je jezelf op de kaart zetten en een sterk merk zijn voor de wijk waarin het IKC staat. Het is van belang om met elkaar een communicatieplan te maken en dit gezamenlijk vorm te geven.  

Programma en activiteiten

Beginnende IKC’s staan voor de vraag hoe zij  voor een zeer diverse groep kinderen een optimaal programma organiseren.  De gezamenlijke visie geeft richting aan dit vraagstuk de antwoorden zijn afhankelijk van de mogelijkheden van de verschillende partners: de scholen, peuterspeelzaal en kinderopvang. Om een boeiende dag voor kinderen te organiseren moeten de partners met elkaar vanuit de visie aan de slag.

Continurooster, vijfgelijkedagenmodel, tussenschoolse opvang

Traditionele schooltijden kunnen als belemmerend worden ervaren. Met andere schooltijden kunnen IKC’s zorgen voor minder versnippering, een samenhangend aanbod van onderwijs en opvang en rust voor kinderen. De invoering vraagt van alle partners van het IKC een andere werkwijze. Dit gaat niet vanzelf en vraagt advies en begeleiding op maat..

Scholing

Inschoolacademie, de zusterorganisatie van OOG, organiseert  professionalisering van IKC- teams, begeleiding bij studiedagen en coaching. Daarnaast hebben zij een leergang voor IKC- directeuren. Via verschillende trajecten biedt Inschoolacademie scholing en coaching op weg naar de IKC- professional. Bezoek de website van Inschoolacademie: http://www.inschoolacademie.nl/.

OOG onderwijs en jeugd biedt ook de training 'samen werken aan een kindcentrum' van het Tandemteam aan, een training voor schoolbestuurders, directeuren en managers kinderopvang. Ga naar http://tandemteam.nl/ons-aanbod/trainingen-en-workshops/tandemtraining/ voor meer informatie.

 
Heeft u interesse in de begeleiding van OOG bij uw vraagstuk? Neem dan contact op met Hennie Groot Haar via h.groothaar@oog.nl of per telefoon via 06 45674863.