Kantoor@oog.nl
Postbus 9853
1006 AN Amsterdam
T: 020 - 640 09 82

Onze adviseurs

Ga naar de pagina van 'Hennie Groot Haar'

Passend onderwijs

Wie nu extra ondersteuning voor een leerling wil regelen, moet met vuistdikke rapporten bewijzen dat een leerling écht een stoornis heeft. Passend onderwijs maakt daaraan een einde.

Personeelsbeleid

Goed onderwijs begint bij kwalitatief sterke leraren. Het in huis hebben van bekwame leraren is echter nog geen garantie voor goed onderwijs. Het benutten van de kwaliteiten van leraren ten faveure van de school, nu en in de toekomst, vraagt om planmatig en zorgvuldig personeelsbeleid

Integrale Kindcentra

Brede school, sterrenschool, integraal kindcentrum en educatief centrum Scholen, kinderopvang, peuterspeelzalen, ouders, opvoedorganisaties en andere maatschappelijke organisaties werken steeds vaker samen in de wijk, het dorp of in de stad. Organisaties komen tot nieuwe samenwerkingsvormen.

Bestuur & management

Bestuurders en managers hebben verschillende rollen en verantwoordelijkheden en acteren op onderscheidende niveaus. Analyseren, organiseren, formuleren, reageren en sturen

Administratiekantoor

Een foutloze en geruisloze administratie is de ruggengraat van uw organisatie. Zonder goed beheer geen beleid. Het AK van OOG kan dat voor u doen, maar we ondersteunen ook grotere besturen die hun eigen administratie voeren. Het proces van insourcing en als achterwacht.

Managementsupport

Hoofd- en bijzaken onderscheiden valt niet altijd mee. Zeker niet met een overvolle agenda. Onvoorziene werkzaamheden, crisissituaties of bijzondere activiteiten vormen dan vaak de spreekwoordelijke druppel. U verliest zicht op het reilen en zeilen in uw organisatie en het privéleven schiet er vaak bij in.

Ondersteuning schoolbestuur

Visieontwikkeling en beleid

Veel schoolbesturen hebben de  ontwikkeling van IKC’s in  hun strategisch beleidsplan staan, maar wat nu? Herkent u dit? Hoe kunt u samen met uw scholen werken aan een gedragen visie. Wilt u met verschillende kinderopvangpartners samenwerken? Of wilt u juist zelf peuteropvang, buitenschoolseopvang of dagopvang gaan uitvoeren? En wat betekent dit bijvoorbeeld voor huisvesting en het organiseren van de tussenschoolse opvang?

Naast de begeleiding op het niveau van een IKC-locatie verzorgt OOG ook begeleiding en ondersteuning bij de ontwikkeling en implementeren van een school bestuurlijk kader. 

Procesbegeleiding en projectleiding

De ontwikkeling van een gedragen visie, waarin de nadruk niet alleen op leren maar ook op ontwikkelen ligt, is een proces dat tijd nodig heeft. Bij deze procesbegeleiding kunnen we voor een periode u begeleiden om echt maatwerk te bieden. Vaak gaat de ontwikkeling van kindcentra hand in hand met vernieuwing in het onderwijs.

Handreikingen

Om te komen tot een goed IKC is tijd en expertise nodig. OOG biedt onder andere handreikingen voor de juridische aspecten, financiën, personeel en exploitatie.

  • Juridisch gezien zijn de organisaties in onderwijs, opvang en zorg verschillende entiteiten. Hoe maken we een zo goed mogelijk geïntegreerde voorziening binnen de wettelijke kaders?
  • Financieel gezien betekent dat dat elke organisatie haar eigen geldstroom heeft, maar vanuit een gezamenlijke visie een gezamenlijke begroting kan worden gemaakt.
  • Het personeel maakt het verschil in een IKC. Wellicht horen hier nieuwe functies en combinatiefunctionarissen bij. Personeel is in dienst bij verschillende organisaties, maar werkt voor het IKC. Welke competenties wilt u dat uw personeel heeft?
  • Hoe maken we een goed beleid voor huisvesting? Het IKC functioneert optimaal wanneer er goed is nagedacht over de indeling van gebouwen. Zo maken we afspraken over exploitatie en beheer, verdeelsleutels, de overlegstructuur en de facilitaire diensten.

Het is van belang dat schoolbesturen hun IKC's in ontwikkeling handreikingen mee kunnen. Heeft u interesse in bestuursondersteuning, vragen of behoefte aan een vrijblijvend gesprek? Neem dan contact op met Hennie Groot Haar via: h.groothaar@oog.nl, of per telefoon via 06 45674863