Kantoor@oog.nl
Postbus 9853
1006 AN Amsterdam
T: 020 - 640 09 82

Onze adviseurs

Ga naar de pagina van 'Bas Warner'

Passend onderwijs

Wie nu extra ondersteuning voor een leerling wil regelen, moet met vuistdikke rapporten bewijzen dat een leerling écht een stoornis heeft. Passend onderwijs maakt daaraan een einde.

Personeelsbeleid

Goed onderwijs begint bij kwalitatief sterke leraren. Het in huis hebben van bekwame leraren is echter nog geen garantie voor goed onderwijs. Het benutten van de kwaliteiten van leraren ten faveure van de school, nu en in de toekomst, vraagt om planmatig en zorgvuldig personeelsbeleid

Integrale Kindcentra

Brede school, sterrenschool, integraal kindcentrum en educatief centrum Scholen, kinderopvang, peuterspeelzalen, ouders, opvoedorganisaties en andere maatschappelijke organisaties werken steeds vaker samen in de wijk, het dorp of in de stad. Organisaties komen tot nieuwe samenwerkingsvormen.

Bestuur & management

Bestuurders en managers hebben verschillende rollen en verantwoordelijkheden en acteren op onderscheidende niveaus. Analyseren, organiseren, formuleren, reageren en sturen

Administratiekantoor

Een foutloze en geruisloze administratie is de ruggengraat van uw organisatie. Zonder goed beheer geen beleid. Het AK van OOG kan dat voor u doen, maar we ondersteunen ook grotere besturen die hun eigen administratie voeren. Het proces van insourcing en als achterwacht.

Managementsupport

Hoofd- en bijzaken onderscheiden valt niet altijd mee. Zeker niet met een overvolle agenda. Onvoorziene werkzaamheden, crisissituaties of bijzondere activiteiten vormen dan vaak de spreekwoordelijke druppel. U verliest zicht op het reilen en zeilen in uw organisatie en het privéleven schiet er vaak bij in.

Integrale kindcentra in de gemeente

Aanbod voor kinderen in de gemeente

Binnen een IKC staat de ontwikkeling van kinderen centraal. Hierin spelen ook de gemeenten een belangrijke rol De gemeente is (mede)verantwoordelijk om onderwijs, opvang, zorg, gezondheid en veiligheid met elkaar te verbinden. Belangrijke thema’s van het gemeente beleid: bestrijden van onderwijs- en ontwikkelingsachterstanden en de ontwikkeling van peuters van 2,5 tot 4 jaar, met extra aandacht voor spel- en taalontwikkeling (VVE). De gemeente is dan ook een onmisbare partner bij de ontwikkeling van IKC’s.

Lokale Educatieve Agenda (LEA)

Elke gemeente is verplicht tot het voeren van jaarlijks overleg met het onderwijsveld. Dat kan via een LEA. De LEA geeft de kaders van het onderwijs- en jeugdbeleid voor gemeenten, schoolbesturen, kinderopvangorganisaties en andere partners. Een breed gedragen LEA is van absolute meerwaarde niet alleen voor de ontwikkeling van IKC’s. OOG adviseert bij de (visie)ontwikkeling en uitwerking van de LEA en procesbegeleiding, gericht op bevorderen van de samenwerking.

Brede kindvoorzieningen

Wilt u zich inzetten als gemeente en voor de gemeente om kinderen een doorgaande ontwikkelingslijn te bieden? Brede kindvoorzieningen zijn er om kinderen een passend aanbod te geven op wat zij nodig hebben, ontwikkelingsvragen en achterstand vroegtijdig signaleren, om drempels tussen organisaties weg te nemen, om sociale cohesie in een gemeente of wijk te bevorderen en de combinatie arbeid. Wij kunnen u helpen dit beleid vorm te geven, te kijken welke voorzieningen nodig zijn en u samen met betrokken partijen een gesprek te laten voeren ten behoeve van de kinderen.

Harmonisatie peuterspeelzalen en kinderopvang

Bij de vormgeving en invulling van de VVE-taak hebben gemeenten te maken met organisatorische eisen (groepsomvang, dubbele professionele bezetting) en kwaliteitseisen (werken met een VVE-programma, pedagogische medewerkers moeten geschoold en gecertificeerd zijn). Het doel van deze harmonisatie is om de verschillen in kwaliteitseisen tussen peuterspeelzalen en kinderopvang  weg te halen om de kinderopvang en peuterspeelzalen beter op elkaar af te stemmen. Zo geldt vanaf 2018 dat ouders kinderopvangtoeslag voor beide soorten opvang kunnen aanvragen. Maar ook is er nu voor beide soorten verplichte scholing, verplichte observatiesystemen voor de kinderen en betere mix tussen HBO en MBO. De afstemming brengt een proces van organisatie met zich mee, waar wij u in kunnen begeleiden.

Verantwoordelijkheden rond harmonisatie

Gemeenten financieren sinds jaar en dag het peuterspeelzaalwerk, zowel regulier als VVE-peuterspeelzaalwerk. Het peuterspeelzaalwerk is in principe toegankelijk voor alle ouders die er gebruik van willen maken. Belangrijk is dat met de harmonisatie een van de groepen ouders wat de bekostiging betreft deels buiten beeld raakt van de gemeente. Dat zijn de ouders met recht op kinderopvangtoeslag zonder doelgroepkind.Maar de andere drie groepen ouders blijven in beeld. Dat zijn de eenverdieners/kostwinners, de niet-werkende ouders en de ouders van kinderen met een risico op achterstand (VVE).

Vroeg-, en Voorschoolse Educatie (VVE)

VVE is er op gericht de brede ontwikkeling van kinderen te stimuleren. Dit gebeurt met een ontwikkelingsmethode, die in thema’s werkt. Hierdoor ontwikkelt een kind zich meer op het gebied van taal, maar op het gebied van sociale vaardigheden. Daarnaast biedt vve een mogelijkheid om meer inzicht te krijgen in ontwikkelingsachterstanden en ontwikkelbehoeften van kinderen. Hiervoor hebben gemeenten vaak een speciaal VVE- beleid, waarin ze een ontwikkelmethode subsidiëren om kinderen met een (potentiele) achterstand dagdelen vve te laten volgen. OOG helpt gemeenten integraal beleid te maken en begeleidt het overleg met schoolbesturen om tot een gedragen beleid in de gemeente te komen.

Huisvesting en Integraal huisvestingsplan (IHP)

Veel gemeenten stellen een integraal huisvestingsplan op om een betere samenhang voor huisvesting binnen een gemeente te creëren. OOG helpt gemeenten om een IHP op te stellen of te actualiseren. BIjvoorbeeld door demografische ontwikkelingen is er sprake van toenemende leegstand in scholen in delen van Nederland. Wilt u als gemeente een toekomstbestendig huisvestingsplan voor onderwijs, opvang en welzijn? In samenspraak met de betrokken partijen ondersteunen wij u met het ontwikkelen van een visiedocument. Die vertalen we vervolgens in verschillende documenten, zoals een samenwerkingsovereenkomst, een uitgangspuntennotitie voor eigendom, beheerplan, exploitatiebegroting en een overeenkomst bouwheerschap.

Een mooi voorbeeld

De gemeente Den Bosch, kinderopvang, primair en voortgezet onderwijs vinden het belangrijk dat kinderen en jongeren zich goed mogelijk kunnen ontwikkelen. In de Bossche Educatieve agenda (BEA) staat hoe ze dit aanpakken aldaar!

 

Heeft u interesse in een gemeentelijk begeleidinstraject of vragen? Neem dan contact op met Hennie Groot Haar: h.groothaar@oog.nl of per telefoon via: 06 45674863