Kantoor@oog.nl
Postbus 9853
1006 AN Amsterdam
T: 020 - 640 09 82

Onze adviseurs

Ga naar de pagina van 'Peter Lambregts'

Passend onderwijs

Wie nu extra ondersteuning voor een leerling wil regelen, moet met vuistdikke rapporten bewijzen dat een leerling écht een stoornis heeft. Passend onderwijs maakt daaraan een einde.

Personeelsbeleid

Goed onderwijs begint bij kwalitatief sterke leraren. Het in huis hebben van bekwame leraren is echter nog geen garantie voor goed onderwijs. Het benutten van de kwaliteiten van leraren ten faveure van de school, nu en in de toekomst, vraagt om planmatig en zorgvuldig personeelsbeleid

Integrale Kindcentra

Brede school, sterrenschool, integraal kindcentrum en educatief centrum Scholen, kinderopvang, peuterspeelzalen, ouders, opvoedorganisaties en andere maatschappelijke organisaties werken steeds vaker samen in de wijk, het dorp of in de stad. Organisaties komen tot nieuwe samenwerkingsvormen.

Bestuur & management

Bestuurders en managers hebben verschillende rollen en verantwoordelijkheden en acteren op onderscheidende niveaus. Analyseren, organiseren, formuleren, reageren en sturen

Administratiekantoor

Een foutloze en geruisloze administratie is de ruggengraat van uw organisatie. Zonder goed beheer geen beleid. Het AK van OOG kan dat voor u doen, maar we ondersteunen ook grotere besturen die hun eigen administratie voeren. Het proces van insourcing en als achterwacht.

Managementsupport

Hoofd- en bijzaken onderscheiden valt niet altijd mee. Zeker niet met een overvolle agenda. Onvoorziene werkzaamheden, crisissituaties of bijzondere activiteiten vormen dan vaak de spreekwoordelijke druppel. U verliest zicht op het reilen en zeilen in uw organisatie en het privéleven schiet er vaak bij in.

IKC-ontwikkeling in de praktijk

Ondersteuning bij IKC projecten in de praktijk

De afgelopen periode heeft OOG verschillende IKC projecten ondersteund.

IKC Doetinchem Noord

In Doetinchem Noord realiseren de gemeente Doetinchem en het schoolbestuur Stichting IJsselgraaf een integraal kindcentrum (IKC). Het IKC ontstaat door de  fusie van de basisscholen Het Palet en OBS Overstegen. De ambitie is om een brede voorziening te realiseren voor kinderen van 0-12 jaar en hun ouders. Dit betekent dat naast onderwijs, ook kinderopvang, peuterspeelzaalwerk, buitenschoolse opvang, buurtcoaches en het wijkbedrijf een plek krijgen in het IKC. Ouders kunnen in het IKC terecht voor informatie over bijvoorbeeld opvoeding, maar ook voor taallessen bijvoorbeeld. Het IKC verzorgt een integraal aanbod van opvoeding, onderwijs, opvang, ontspanning en ontwikkeling. De cultuur en werkwijzen van alle diensten zijn op elkaar afgestemd en hebben als doel om een doorgaande lijn voor kinderen te realiseren. Door de aanwezigheid van buurtcoaches en het wijkbedraf is het IKC middelpunt van de wijk en is er voor kinderen, maar ook voor alle ouders uit de wijk. 

Educatief centrum Theo Thijssen

Een bijzonder voorbeeld is het educatief centrum ‘Theo Thijssen’ waarbij zowel het organisatiemodel als een pedagogisch doorgaande lijn is ontwikkeld. Het educatief centrum ‘Theo Thijssen’ richt zich op kinderen van 0 tot en met 12 jaar en is vijf dagen per week, 52 weken per jaar, van 07.30 tot 18.00 uur open. Het centrum heeft gekozen voor een aanpak waarin ondernemend leren centraal staat. Cultuureducatie is een speerpunt in het onderwijs- en activiteitenaanbod. Er wordt gewerkt met één integraal aanbod.

Bestuursondersteuning bij Stichting Archipel

Steeds meer schoolbesturen denken na over het opzetten van kinderopvang in eigen beheer. Voor Stichting Archipel (schoolbestuur voor openbaar primair onderwijs) onderzochten wij de financiële en juridisch-fiscale haalbaarheid van het bieden van kinderopvang in eigen beheer. Vervolgens hebben wij de stichting ondersteund bij het opzetten van een eigen kinderopvangorganisatie. Archipel heeft een onafhankelijke nieuwe stichting opgezet voor kinderopvang. Deze stichting voert in nauwe samenwerking met het schoolbestuur de kinderopvang en eventueel andere activiteiten uit.

IKC’s in Den Bosch

Sinds een aantal jaren zijn de kindcentra 0-13 jaar in de gemeente ’s-Hertogenbosch volop in ontwikkeling. Aan de basis hiervan ligt een ontwikkelagenda waarin “gemeente, primair onderwijs, peuterspeelzalen en kinderopvangorganisaties zich sterk maken voor een ononderbroken ontwikkelingslijn voor kinderen van 0-13 jaar”. Met de centrale doelstelling dat in 2016 alle basisscholen deel uitmaken van een kindcentrum 0-13. Bij de ontwikkeling van de kindcentra 0-13 zijn alle schoolbesturen en acht organisaties voor kinderopvang betrokken. OOG ondersteunde de totstandkoming van de ontwikkelagenda.

Flyer ontwikkelagenda  Ontwikkelagenda kindcentra 0 tot 13 jaar

Communityschool In de Breedte in Hoofddorp

De communityschool In de Breedte ligt in de wijk Floriande-Zuid. De partners zijn de basisscholen Klavertje Vier en de Brandaris, hun bestuur Meer Primair en het kindercentrum Mirakels, van Stichting Kinderopvang Haarlemmermeer. Deze partners hebben besloten om samen te werken. OOG schreef voor hen de toekomstvisie 2016-2020 op basis waarvan de samenwerking verder vorm wordt gegeven.

Flyer in de Breedte    Notitie in de Breedte toekomst communityschool

Heeft u interesse in een begeleidinstraject of heeft u vragen? Neem dan contact op met Hennie Groot Haar: h.groothaar@oog.nl of per telefoon via: 06 45674863