Kantoor@oog.nl
Postbus 9853
1006 AN Amsterdam
T: 020 - 640 09 82

Onze adviseurs

Ga naar de pagina van 'Jaap Willem Kuit '

Passend onderwijs

Wie nu extra ondersteuning voor een leerling wil regelen, moet met vuistdikke rapporten bewijzen dat een leerling écht een stoornis heeft. Passend onderwijs maakt daaraan een einde.

Personeelsbeleid

Goed onderwijs begint bij kwalitatief sterke leraren. Het in huis hebben van bekwame leraren is echter nog geen garantie voor goed onderwijs. Het benutten van de kwaliteiten van leraren ten faveure van de school, nu en in de toekomst, vraagt om planmatig en zorgvuldig personeelsbeleid

Integrale Kindcentra

Brede school, sterrenschool, integraal kindcentrum en educatief centrum Scholen, kinderopvang, peuterspeelzalen, ouders, opvoedorganisaties en andere maatschappelijke organisaties werken steeds vaker samen in de wijk, het dorp of in de stad. Organisaties komen tot nieuwe samenwerkingsvormen.

Bestuur & management

Bestuurders en managers hebben verschillende rollen en verantwoordelijkheden en acteren op onderscheidende niveaus. Analyseren, organiseren, formuleren, reageren en sturen

Administratiekantoor

Een foutloze en geruisloze administratie is de ruggengraat van uw organisatie. Zonder goed beheer geen beleid. Het AK van OOG kan dat voor u doen, maar we ondersteunen ook grotere besturen die hun eigen administratie voeren. Het proces van insourcing en als achterwacht.

Managementsupport

Hoofd- en bijzaken onderscheiden valt niet altijd mee. Zeker niet met een overvolle agenda. Onvoorziene werkzaamheden, crisissituaties of bijzondere activiteiten vormen dan vaak de spreekwoordelijke druppel. U verliest zicht op het reilen en zeilen in uw organisatie en het privéleven schiet er vaak bij in.

IBP-audit

Een realistische en praktische aanpak die de stand van zaken bij uw
samenwerkingsverband en acties ter verbetering helder maakt.


Algemene Verordening Gegevensbescherming
In mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming van kracht geworden. Ook voor samenwerkingsverbanden passend onderwijs geldt dat zij vanaf dat moment moeten voldoen aan de strengere vereisten die de AVG stelt aan het verwerken van persoonsgegevens. Een van de strengere eisen die de AVG stelt aan uw organisatie is dat u op ieder moment moet kunnen aantonen dat u de privacywetgeving naleeft.
Met een regelmatige toetsing (audit) kunt u vaststellen of uw organisatie inderdaad aan de gestelde AVG-normen voldoet. Met deze audit wordt onderzocht waar u als samenwerkingsverband staat en waar u heen moet om goed beleid op het gebied van informatiebeveiliging en privacy te kunnen voeren


Informatiebeveiligings & privacy-audit (IBP)
In onze audit komen de belangrijkste onderwerpen en thema’s van informatiebeveiliging en privacy aan bod. Met de audit krijgt het samenwerkingsverband op een snelle en overzichtelijke wijze inzicht in hoeverre u de beveiliging van informatie op orde heeft en voldoet aan de gestelde normen van de AVG.

Werkwijze
Wij voeren een gesprek met sleutelfiguren binnen uw organisatie en analyseren voorafgaand daaraan relevante documentatie (onder andere het informatiebeveiligingsbeleid en privacyreglement) en registraties (onder andere het verwerkersregister en de autorisatiematrix) op het gebied van persoonsgegevens, dataverkeer en toegankelijkheid. Het resultaat van onze IBP-audit is een rapportage die inzicht en overzicht geeft inclusief concrete aanbevelingen en prioritering voor de toekomst. De bevindingen, aanbevelingen en prioriteitenlijst die onderdeel uitmaken van het adviesrapport vormen de basis voor de maatregelen die u als organisatie dient
te nemen om te voldoen aan de gestelde normen van de AVG.

Bundeling van kennis en expertise
De IBP-audit is ontwikkeld door Berenschot, ZIVVER en OOG onderwijs en jeugd. Deze samenwerking betekent een bundeling van kennis over en ervaring met het organiseren van informatie, technische toepassingen voor de beveiliging van (privacygevoelige) informatie, passend onderwijs en samenwerkingsverbanden in het primair en voortgezet onderwijs.

Informatie
Voor meer informatie over de IBP-audit voor samenwerkingsverbanden
Passend Onderwijs kunt u contact opnemen met:

Fraukje Selen van OOG onderwijs en jeugd
i-veiligheid@oog.nl
020 – 64 00 982

Willemien Bakker van Berenschot
w.bakker@berenschot.nl
030 – 2 916 847

Geert van Deth van ZIVVER
geert.vandeth@zivver.com
085 – 01 06 555