Kantoor@oog.nl
Postbus 9853
1006 AN Amsterdam
T: 020 - 640 09 82

Onze adviseurs

Ga naar de pagina van 'Peter Lambregts'

Passend onderwijs

Wie nu extra ondersteuning voor een leerling wil regelen, moet met vuistdikke rapporten bewijzen dat een leerling écht een stoornis heeft. Passend onderwijs maakt daaraan een einde.

Personeelsbeleid

Goed onderwijs begint bij kwalitatief sterke leraren. Het in huis hebben van bekwame leraren is echter nog geen garantie voor goed onderwijs. Het benutten van de kwaliteiten van leraren ten faveure van de school, nu en in de toekomst, vraagt om planmatig en zorgvuldig personeelsbeleid

Integrale Kindcentra

Brede school, sterrenschool, integraal kindcentrum en educatief centrum Scholen, kinderopvang, peuterspeelzalen, ouders, opvoedorganisaties en andere maatschappelijke organisaties werken steeds vaker samen in de wijk, het dorp of in de stad. Organisaties komen tot nieuwe samenwerkingsvormen.

Bestuur & management

Bestuurders en managers hebben verschillende rollen en verantwoordelijkheden en acteren op onderscheidende niveaus. Analyseren, organiseren, formuleren, reageren en sturen

Administratiekantoor

Een foutloze en geruisloze administratie is de ruggengraat van uw organisatie. Zonder goed beheer geen beleid. Het AK van OOG kan dat voor u doen, maar we ondersteunen ook grotere besturen die hun eigen administratie voeren. Het proces van insourcing en als achterwacht.

Managementsupport

Hoofd- en bijzaken onderscheiden valt niet altijd mee. Zeker niet met een overvolle agenda. Onvoorziene werkzaamheden, crisissituaties of bijzondere activiteiten vormen dan vaak de spreekwoordelijke druppel. U verliest zicht op het reilen en zeilen in uw organisatie en het privéleven schiet er vaak bij in.

Financiën in control

Financiën in control
Het voorkomen van financiële problemen, nu en in de toekomst. Het beheersen van risico’s, het koppelen van beleid aan stuurinformatie, het vanuit een onafhankelijke positie gevraagd en ongevraagd adviseren of het gericht uitvoeren van interne controles. Een controller kan uitkomst bieden.
Deze dienstverlening kan heel concreet zijn, bijvoorbeeld het opstellen van een meerjarenbegroting of een periodieke financiële rapportage met analyse en prognose. Of juist meer procesmatig zoals een quickscan van uw financiële bedrijfsvoering of het herinrichten van uw managementrapportage. Het is maatwerk. Samen met u bepalen wij de behoefte en de benodigde inzet. Dit kan vier maal per jaar een dagdeel zijn tot meer structureel: een (assistent-) controller op uw bestuursbureau. Als u intenties heeft om een controller in dienst te nemen fungeren wij graag als kwartiermaker. Met onze kennis en ervaring kunnen wij er voor zorgen dat uw controller een vliegende start maakt.

Hieronder staan de hoofdlijnen van onze producten en diensten op dit gebied.
Voor meer informatie: Jaap Willem Kuit of via 020 303 31 56

Producten

Meerjarenbegroting
Aanpak: quickscan huidige (bestuurs-)formatieplan, jaarrekening en tussentijdse rapportages van uw administratiekantoor. Gesprek eindverantwoordelijk directeur/ voorzitter College van Bestuur. Informatie van uw controller/ hoofd administratie of medewerker administratie(kantoor).
Product: Meerjarenbegroting met toelichting en aanbevelingen. Managementgesprek of desgewenst toelichting aan directeurenoverleg of bestuur.

Periodieke management-rapportage
Aanpak: in samenspraak met u wordt de frequentie van de informatiebehoefte vastgesteld. Op basis van onder andere de output van uw administratie(kantoor) wordt een heldere managementrapportage voorgelegd.
Product: Binnen een week na oplevering van de managementrapportage vindt er een managementgesprek plaats. De aanbevelingen die daaruit naar voren komen voor verbetering/ tussentijds bijsturen worden in een kort memo aangeleverd ten behoeve van uw gesprekken met directies en administratie(kantoor).

Financiële analyse: kengetallen en benchmark
Aanpak: uw jaarrekening welke wordt ingediend bij het ministerie van OCW vormt een basis voor onze analyse en voorbereiding van een managementgesprek. Kengetallen, verloop van uw reserves en voorzieningen, opvallende afwijkingen van uw begroting of normwaarden maken onderdeel uit van de analyse. Ook kengetallen en ontwikkelingen van de onder uw bestuur ressorterende scholen kunnen onderling worden vergeleken of worden afgezet ten opzichte van andere, soortgelijke schoolbesturen.
Product: Analyse met de belangrijkste gesignaleerde verschillen. Memo met aanbevelingen voor uw (nieuwe/ bij te stellen) school- of bestuursbegroting of andere te nemen maatregelen.

Treasury-statuut en financieel beleid
Aanpak: op basis van uw organisatie-informatie, jaarrekening en toekomstparagraaf stellen wij samen met u de randvoorwaarden vast voor het financieel beleid. De randvoorwaarden voor financieel beleid maken het mogelijk om nieuw beleid of investeringsbeslissingen te toetsen aan de financiële kaders.
Product: financieel beleidsstuk dat wordt gedragen door de organisatie en als zodanig wordt aanvaard. Wettelijk verplichte uitwerking van een treasury-statuut, passend bij de door u vastgestelde financiële kaders.

Management dashboard
Aanpak: op basis van beschikbare modellen reiken wij u de mogelijkheden aan om te komen tot een management dashboard. In overleg met u wordt de frequentie en uitvoering bepaald.
Product: Een stuurinrichting van de voor uw organisatie belangrijkste kengetallen, overzichtelijk gepresenteerd in een dashboard.

Financiële toets huisvestingsplan
Aanpak: uw huisvestingskosten maken een belangrijk deel uit van uw materiële kosten. De mogelijke doordecentralisatie van de onderwijshuisvesting zal dit belang nog wezenlijk groter maken. Nieuwbouwplannen, renovatie en groot onderhoud leggen een flink beslag op uw liquiditeit. Samen met u en uw onderhoudsdienst of facilitair bureau rekenen wij de investeringskosten door en stellen een liquiditeitsbegroting op. Investeringen worden aan de het vigerende financieel beleid getoetst.
Product: doorrekening van uw huisvestingskosten in een meerjarenoverzicht, gerelateerd aan de vastgestelde financiële kaders en liquiditeit. Uitwerking in een business case of keuzemodel.

Procesbeschrijving financiële bedrijfsvoering
Aanpak: uw financiële bedrijfsvoering wordt aan de hand van interviews en beschikbare documentatie in kaart gebracht en uitgewerkt in een stroomschema of handboek dat digitaal beschikbaar wordt gesteld. Het onderhoud en de bewaking wordt neergelegd bij een proceseigenaar binnen uw organisatie. De deelnemers binnen de financiële processen hebben met enige regelmaat overleg en sturen bij na goedkeuring van de proceseigenaar.
Product: vastlegging van de financiële bedrijfsvoering in een door u gewenste vorm. Duidelijke rolverdeling en vaststelling van taken en bevoegdheden in het financiële proces.

Risicoanalyse
Aanpak: door middel van vragenlijsten en door analyse van beschikbare documentatie kan een risicoprofiel in kaart worden gebracht. In een managementteam of directie-overleg wordt bewustwording gecreëerd van de aanwezige risico’s, worden de beheersmaatregelen vastgesteld en worden deze bij de daartoe verantwoordelijke functionarissen belegd.
Product: een risicokaart voor uw organisatie met koppeling naar beheersmaatregelen en verantwoordelijke managers.


Diensten

  • Controller ad interim.
  • Voorbereiden controllersfunctie in uw organisatie.

Een ervaren controller kan de komst van uw eigen (assistent-) controller voorbereiden of begeleiden zodat deze snel is ingevoerd in de materie en zijn of haar positie binnen de organisatie snel en juist weet te vinden.

  • Doorlichten van de financiële positie en opstellen maatregelen ter verbetering.
  • Begeleiding bij opzet/ inrichting en werkwijze audit commissie PO/ VO.

De aandacht voor het toezichtsorgaan in het onderwijs wordt steeds groter en belangrijker. Financiële sturing kan worden getoetst in een afsplitsing van het toezichtsorgaan, de audit commissie. OOG helpt u graag bij de opzet en inrichting van een audit commissie en het vaststellen van het takenpakket.

  • Insourcing administratiekantoor

Steeds vaker gaan de grotere schoolbesturen ertoe over de administratieve dienstverlening die zij inhuren bij een administratiekantoor zelf te verrichten. OOG heeft daar ruime ervaring mee en kan het project van A tot Z voor u uitvoeren. In de meeste gevallen blijven wij vervolgens de achterwachtfunctie vervullen. Complexe nieuwe wetgeving, maar ook tijdelijke inzet wegens ziekte/ verlof bij u op kantoor vangen wij op door de inzet van ervaren professionals.

  • Van projectadministratie naar projectcontrol.


De (project-)controller heeft een onafhankelijke positie en een toetsende rol bij  nieuwbouw- of ander project. Met een kritische blik worden de projectrisco’s gevolgd en bewaakt en gecommuniceerd aan de stuurgroep.