Kantoor@oog.nl
Postbus 9853
1006 AN Amsterdam
T: 020 - 640 09 82

Onze adviseurs

Ga naar de pagina van 'Marijke Bos'

Passend onderwijs

Wie nu extra ondersteuning voor een leerling wil regelen, moet met vuistdikke rapporten bewijzen dat een leerling écht een stoornis heeft. Passend onderwijs maakt daaraan een einde.

Personeelsbeleid

Goed onderwijs begint bij kwalitatief sterke leraren. Het in huis hebben van bekwame leraren is echter nog geen garantie voor goed onderwijs. Het benutten van de kwaliteiten van leraren ten faveure van de school, nu en in de toekomst, vraagt om planmatig en zorgvuldig personeelsbeleid

Integrale Kindcentra

Brede school, sterrenschool, integraal kindcentrum en educatief centrum Scholen, kinderopvang, peuterspeelzalen, ouders, opvoedorganisaties en andere maatschappelijke organisaties werken steeds vaker samen in de wijk, het dorp of in de stad. Organisaties komen tot nieuwe samenwerkingsvormen.

Bestuur & management

Bestuurders en managers hebben verschillende rollen en verantwoordelijkheden en acteren op onderscheidende niveaus. Analyseren, organiseren, formuleren, reageren en sturen

Administratiekantoor

Een foutloze en geruisloze administratie is de ruggengraat van uw organisatie. Zonder goed beheer geen beleid. Het AK van OOG kan dat voor u doen, maar we ondersteunen ook grotere besturen die hun eigen administratie voeren. Het proces van insourcing en als achterwacht.

Managementsupport

Hoofd- en bijzaken onderscheiden valt niet altijd mee. Zeker niet met een overvolle agenda. Onvoorziene werkzaamheden, crisissituaties of bijzondere activiteiten vormen dan vaak de spreekwoordelijke druppel. U verliest zicht op het reilen en zeilen in uw organisatie en het privéleven schiet er vaak bij in.

Sturen op kwaliteit

Sturen op kwaliteit
Het geheel aan maatregelen waarmee een school op systematische wijze de kwaliteit van het onderwijs in brede zin bepaalt, bewaakt en verbetert noemt men kwaliteitszorg. Er kan onderscheid worden gemaakt in interne kwaliteitszorg: het verbeteringsperspectief of externe kwaliteitszorg: het verantwoordingsperspectief. De criteria voor externe kwaliteitszorg worden gedefinieerd door partijen zoals de Inspectie, de lokale overheid maar ook door ouders. De criteria voor de interne kwaliteit worden gezamenlijk gedefinieerd door het formuleren van een missie en visie en gezamenlijke doelstellingen. Gezamenlijk wordt bepaald wat er onder de interne kwaliteitszorg wordt verstaan. OOG begeleidt en adviseert bij dit proces.

Soms is de kwaliteitszorg verder dan men denkt, en is een instrumentele benadering gewenst: hoe brengen we de beschikbare stuurinformatie samen in een toegankelijk dashboard? OOG houdt het simpel, maar doeltreffend.

Heeft u vragen of wilt u een gesprek over uw kwaliteitstraject? Neem dan contact op met Jaap Willem Kuit jw.kuit@oog.nl of via 020 303 31 56