Kantoor@oog.nl
Postbus 9853
1006 AN Amsterdam
T: 020 - 640 09 82

Onze adviseurs

Ga naar de pagina van 'Rob Naarden'

Passend onderwijs

Wie nu extra ondersteuning voor een leerling wil regelen, moet met vuistdikke rapporten bewijzen dat een leerling écht een stoornis heeft. Passend onderwijs maakt daaraan een einde.

Personeelsbeleid

Goed onderwijs begint bij kwalitatief sterke leraren. Het in huis hebben van bekwame leraren is echter nog geen garantie voor goed onderwijs. Het benutten van de kwaliteiten van leraren ten faveure van de school, nu en in de toekomst, vraagt om planmatig en zorgvuldig personeelsbeleid

Integrale Kindcentra

Brede school, sterrenschool, integraal kindcentrum en educatief centrum Scholen, kinderopvang, peuterspeelzalen, ouders, opvoedorganisaties en andere maatschappelijke organisaties werken steeds vaker samen in de wijk, het dorp of in de stad. Organisaties komen tot nieuwe samenwerkingsvormen.

Bestuur & management

Bestuurders en managers hebben verschillende rollen en verantwoordelijkheden en acteren op onderscheidende niveaus. Analyseren, organiseren, formuleren, reageren en sturen

Administratiekantoor

Een foutloze en geruisloze administratie is de ruggengraat van uw organisatie. Zonder goed beheer geen beleid. Het AK van OOG kan dat voor u doen, maar we ondersteunen ook grotere besturen die hun eigen administratie voeren. Het proces van insourcing en als achterwacht.

Managementsupport

Hoofd- en bijzaken onderscheiden valt niet altijd mee. Zeker niet met een overvolle agenda. Onvoorziene werkzaamheden, crisissituaties of bijzondere activiteiten vormen dan vaak de spreekwoordelijke druppel. U verliest zicht op het reilen en zeilen in uw organisatie en het privéleven schiet er vaak bij in.

Interim functies

Interim functies
OOG heeft medewerkers met ruime ervaring als interim bestuurder en/of als managementondersteuner, zowel bij grote als bij kleinere besturen. De maatschappelijke discussie over goed bestuur en adequaat toezicht raakt nu ook de schoolbesturen. Als gevolg van de wetswijziging op 1 augustus 2010 vanuit het beleid 'Goed onderwijs, goed bestuur', wordt er van elk schoolbestuur verwacht dat zij de scheiding tussen bestuur en intern toezicht realiseert. Het beleid laat echter ruimte voor de wijze waarop het intern toezicht wordt vormgegeven. Dit kan voor grote besturen in de vorm van een organieke scheiding van bestuur en toezicht. Voor de besturen met slechts één school kan dit door iemand binnen het bestuur aan te wijzen die speciaal de toezichttaken op zich neemt. Het is belangrijk om een toezichtsvorm te kiezen die past bij de organisatie. Dat is verschillend voor een vereniging, een stichting of een federatie.

 
OOG aanpak van goed besturen

Onze aanpak is er op gericht om samen met u een eigen governancestructuur te ontwerpen en te implementeren (zowel op strategisch als op operationeel niveau).

Wij kunnen u helpen bij:

  • Het bepalen van de eigen bestuurlijke positie en de mogelijke vormgeving van toezicht in de eigen onderwijsorganisatie
  • De invoering van de Code Goed Bestuur. Zoals de vertaling van de Code Goed Bestuur naar de eigen organisatie en het begeleiden bij het formaliseringproces. Het uiteindelijk resultaat is het aanpassen van het managementstatuut, het huishoudelijk reglement en de oprichtingsstatuten
  • Het werven, selecteren en trainen van leden van de raad van toezicht en toezichtsfunctionarissen
  • Het uitvoeren van thematisch onderzoek in opdracht van de toezichthouder en ondersteuning bieden in de toepassing van toezichtinstrumenten

 
Heeft u vragen over goed bestuur of wilt u een vrijblijvend gesprek? Neem dan contact op met Hans Frazer of via 06 13211122. te en kleine schoolbesturen. Er kan dan ook een beroep op OOG gedaan worden voor interim management en bestuursfuncties. Onze adviseurs kunnen worden ingezet in leidinggevende functies, als (algemeen) directeur, maar ook als (lid van het) college van bestuur of als voorzitter van een bestuurlijk samenwerkingsverband. Ook is interim vervulling mogelijk van functies als directeur stafbureau en beleidsmedewerker onderwijs.

Heeft u een bestuurs- of staffunctie ad interim vervullen nodig of wilt u een vrijblijvend gesprek? Neem dan contact op met
Rob Naarden r.naarden@oog.nl of via 020 303 31 84